Mùa thu “Vào” hoa cúc mới thể hiện cái mạnh mẽ của mùa thu, “Vàng” hoa cúc của ông trên viết...vừa thay đổi nguyên bản của tác giả, vừa làm cho câu thơ mất giá trị.