TÌNH NHÂN

Mãi mãi là người tình,

Ôi cả hai chúng ta !

Chẳng thể nào đi xa,

Chẳng thể nào lui nữa.


Trò chơi đi tuyến giữa,

Toàn là kẻ hi sinh,

Thế sao hai đứa mình

Thích chết hơn là sống ?


Tình yêu nào bất diệt ?

Tình yêu nào phôi pha ?

Tình yêu là câu ca,

Hòa bốn mùa làm một !


Lòng người đâu bất diệt !

Thời gian rồi phôi pha.

Khi tình yêu đi qua ,

Bốn mùa đều trôi cả !


Người đã từng ước vọng

Ta đã từng khát khao

Vượt…