MỘT BUỔI CHIỀU

Chùa ngân chuông quyện sáo chiều
Nụ sầu theo sáo mỹ miều nhẹ chao
Gió lay hoa lá thì thào
Hồn thơ náo nức..nao nao tiếng lòng

Dạt dào bao nỗi nhớ thương
Tâm giao ân nghĩa vấn vương tâm hồn
Vần thơ buông tiếng nhạc hồng
Vườn thơ thi sĩ ấm nồng tiếng ngâm

MỘT BUỔI CHIỂU

bài số 2

Chuông chùa ngân quyện .. tiếng sáo chao
Nụ sầu thi thoảng .. dâng ngọt ngào
Gió thì thào ..xôn xao hoa lá
Hồn thơ náo nức .. lòng nao nao
Dạt dào bao nỗi  thương và nhớ
Vấn vương ân…