Trăng Thu - Huế

Trăng thì mùa nào cũng đẹp
Nhưng đẹp nhất vào mùa thu
Huế ơi, trời Huế hay mưa
Nên trăng buồn hơn nơi khác?

Mưa chi mà mưa thúi đất
Để lòng thu nguyệt buồn thêm
Người buồn thêm cảnh cũng buồn
Nói chi được nữa nhiều hơn?

Không! không! - mưa thì kệ nó
Trăng đây vẫn sáng giữa mùa
Đến rằm trăng tròn trăng tỏ
Lo chi kể gió với mưa.

Dòng Hương xanh trong lặng chảy
Dòng trăng sáng toả đỉnh trời
Có buồn mới vui mấp máy
Trăng lặn xuống đáy Hương soi.