Bầu chọn của Tô Quang Lâm:
1. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Ý kiến cá nhân:
đây là một tác phẩm mới đọc vào đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Thôi Hiệu đã làm nên một tác phẩm để đời.
(Bài viết được gửi tự động)