Hoa sắc tửu lượng cửu hương long
Vô sắc lượng cầu nhất chi song