Bầu chọn của buiquochuy:
1. Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn)
2. Lương Châu từ kỳ 1 (Trương Tịch)

Ý kiến cá nhân:
Buồn cho kiếp chinh nhân ,chiến tranh liên miên tàn khốc,da ngựa bọc thây để làm cái gì?Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi,ở nhà họ cũng…