Dịch giúp mình nghĩa bài thơ này với. Cám ơn tất cả
Bài thơ [Nhạc Vương Phần](岳王坟)của Đường Thuận Chi.

国耻犹未雪, 身危亦自甘. 九原人不返, 万壑气长寒.
岂恨藏弓早, 终知借剑难. 吾生非壮士, 于此发冲冠.

Quốc sỉ do vị tuyết, thân nguy diệc tự cam. Cửu nguyên nhân bất phản, vạn hác khí trường hàn.
Khởi hận tàng cung tảo, chung tri tá kiếm nan. Ngô sinh phi tráng sĩ, vu thử phát trùng quan.