PHƯỢNG
     Khuyết danh

Tôi yêu lắm phượng hồng trên áo trắng
Khi đơn sơ môi phượng dắn đo cười,
Nghìn lá biếc phượng thêu chùm đỏ thắm,
Nghe trong hồn công chúa PHƯỢNG lên ngôi.