Bầu chọn của Tiêu Phong:
1. Lư Sơn dao ký Lư thị ngự Hư Chu (Lý Bạch)
2. Há Chung Nam Sơn, quá Hộc Tư Sơn, nhân túc, trí tửu (Lý Bạch)
3. Anh Vũ châu (Lý Bạch)

Ý kiến…