Bài 001

Em quá lớn
Anh không thể đi hết một đời
Chỉ biết mình không dừng lại
Vậy thôi.
         
  Trần Duy Trung