http://www.vatgia.com/pictures_fullsize/xiw1374050271.jpg


NHỚ NAM CAO

              Dáng ai sao giống Chí Phèo
          Sao lòng ta bỗng bọt bèo đâu đâu...

              Men nào đã hóa thành sâu?
          Chui vào tim gặm nát nhầu thời gian.
              Không cho phân biệt bạo tàn
          Chẳng cho ai tỉnh sống làm người ngay.
          …