Sao thiếu Tỳ Bà Hành và Tương Tiến Tửu nhỉ?
Vãn Đường duy mỹ, thần tình hơi uỷ mị như nắng hoàng hôn nhưng thiếu những bài như Vô đề (Tương kiến thời nan biệt diệc nan) cũng đáng tiếc