Mình đang cần thông tin về 6 tác giả nổi tiếng thời Sơ Đường:Vương Bột, lạc Tân Vương, Lô Chiếu Lân,Dương Quýnh,Đỗ Thẫm Ngôn, Thẩm Toàn Kỳ,Tống Chi Vấn, các thông tin về tiểu sử, sự nghiệp sáng tác, các tác phẩm tiêu biểu, phong cách thơ. Ai biết thì giúp mình với!!!