THUA BẠC

Canh bạc trần ai đến vận chưa
Mà đen cứ mãi  đỏ lưa thưa
Vốn cha-mẹ tặng thua gần hết
Ơn đất trời cho có mấy thừa
Xin được đôi đồng mong gởi Nắng
Cầu hên vài "chén" cố nhờ Mưa
Ước cùng góp sức vui  đời tí
Muốn níu thời gian sức chẳng vừa

              NGUYÊN HẢI