Một độc giả của Thi Viện là Ô. Trần Đông Phong có ý định sẽ xuất bản một tập thơ dịch thơ Pháp nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp và mượn Thi Viện để thông báo. Ông sẽ chịu toàn bộ chi phí và làm chủ biên, tuyển chọn với số lượng 40 bài. Mỗi dịch giả có bài in sẽ được nhận 05 bản miễn phí, ai có nhu cầu hơn sẽ thỏa thuận trên cơ sở chi phí xuất bản in ấn thực. Chủ biên giữ quyền đăng ký, xuất bản in và tái bản.

Trân trọng kính mời các thi sĩ, dịch giả tham gia, gửi bài…