Tiền

Tiền là thước đo tài đo sức
Đo công lao, đo Đức làm người
Tiền đâu phải vật để mua vui
Cho những kẻ suy đồi vô đạo.

Tiền là gạo, là cơm, là áo
Nuôi sống người tạo chí cho đời
Đôi cánh thần đưa người tới tương lai
Trong cuốc sống tiền không thể thiếu...

Nhưnh chớ cho tiền là phép mầu kỳ diệu
Bởi muôn đời, tiền vẫn là tiền.