*1-      CHA &  CON                  
 Đình Phiêu
                 
Sinh con nối dõi Tông đường
Nuôi con bằng cả tình thương họ hàng
Với cha  con quý hơn vàng
Thông minh  đức độ  đàng hoàng cha mong.
Tình cha biển rộng  mênh mông        
Trong con tràn  ngập một dòng máu cha .
Hạnh phúc con được sinh ra
Dẫu mình đói  khổ nghĩ là giàu sang
Để nuôi cha mẹ  đàng hoàng
Tiếng thơm bè bạn ,họ hàng  trọng con .

*2-      N Ợ   Đ Ờ I      
 …