add thêm nhà thơ Trần Mộng Tú được không chị?
-------------------------
Trần Mộng Tú
http://www.vietbay.com/vanhoc/images/tacgiapic/tranmongtu.jpg
Tiểu Sử:

Sinh ngày 19.12.1943 tại Hà Ðông Bắc Việt.

Lớn lên ở Hà Nội, Hải Phòng.

Vào Sài Gòn năm 1954.

Thư Ký cho Hãng Thông Tấn The Associated Press ở Sàigon 1968-1975).

Sang Mỹ tháng Tư năm 1975.

Ðịnh cư tại tiểu bang Washington USA từ 1975. Khởi viết từ 1975.

Hiện sống ở Seattle, Washington với gia đình.

Thường…