Bầu chọn của milos:
1. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)
2. Thu giang tống khách (Bạch Cư Dị)

(Bài viết được gửi tự động)