Bầu chọn của Quốc Chung:
1. Bạn đến chơi nhà (Nguyễn Khuyến)

Ý kiến cá nhân:
Rất hay
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Quản gia)