http://cB3.upanh.com/19.0.25063402.W30/images.jpg

 MỘT MÌNH


Trời đất mông mênh một bóng hình
Phận buồn nên vẫn mãi lặng thinh
Mây gió vô tình nào hay biết ?
Tròn , khuyết , đầy , vơi ... chỉ một mình !

Phương Mi