làm thế nào bây giờ, Trương sinh nguyên cũng là một tác giả trẻ và cũng có những bài thơ hay tôi muốn gửi thơ của tác giả đó, tôi phải làm gì bây giờ!ai nói cho tôi biết được không!