KẸT CỐ NHÂN

Dẫm chân vào ngọn lửa hiền
Tìm hơi nóng của ưu phiền cố nhân
Hít hơi sạc lại chút thần
Thấy mình cháy giữa phân vân lửa đời