Thi sĩ Đoàn Nguyễn Tuấn một nhà thơ trung đại có tập Hải Ông thi tập gồm trên 200 bài