Em là ai? Mà lấy nửa hồn tôi
Em là ai? Khiến tôi lạc giữa đời
Em là ai? Tôi đây cũng chẳng biết,
Em là ai? Yêu em điên mất rồi!
Em là ai? Em thực sự là ai?
Em là ai? Nhiều khi tôi tự hỏi,
Em là ai? Đến khi tỉnh giấc dài
Em là ai? Thế rồi mộng đã phai!