12 năm trước vào làm thành viên Thi viện, rất hào hứng.
Sau đó thấy Thi viện không có nội quy nên không tham gia tiếp.
Giờ vào xem Thi viện vẫn chưa có nội quy rõ ràng, công khai.
Thiên đình, cõi Phật còn có luật. Chả nhẽ Thi viện còn cao hơn ??? !!!
Thân mến.