Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dịch thơ văn Hồng Lâu Mộng

Đa tạ huynh, quả là chuyển tải niêm luật trong Đường thi ko gì khó bằng. Bản thân em cảm thấy, nhóm Vũ Bội Hoàng đã quá chú trọng đến niêm luật thơ mà quên mất nhiệm vụ truyền tải cảm xúc, ngôn kỳ kiều diễm của thi từ HLM.
Đôi khi còn sót cả nghĩa.
Còn về hay dở thì rõ ràng chênh lệch. Ví như bài Phỏng cúc ở trên
Thôi đừng rượu thuốc đắm say hoài -> Chẳng luyến lưu chi chén tạc thù -> ko phải hay hơn hẳn sao ... :D
Tuy nhiên, đúng thật bọn em vẫn còn quá sơ sài về niêm luật. Đôi khi biết…
Ảnh đại diện

Dịch thơ văn Hồng Lâu Mộng

簪菊
瓶供籬栽日日忙, 折來休認鏡中妝。
長安公子因花癖, 彭澤先生是酒狂。
短鬢冷沾三徑露, 葛巾香染九秋霜。
高情不入時人眼, 拍手憑他笑路旁。
蕉下客

TRÂM CÚC
Bình cung ly tài nhật nhật mang, Chiết lai hưu nhận cảnh trung trang.
Trường An công tử nhân hoa tích, Bành Trạch tiên sinh thị tửu cuồng.
Đoản mấn lãnh triêm tam kính lộ, Cát cân hương nhiễm cửu thu sương.
Cao tình bất nhập thì nhân nhãn, Phách thủ bằng tha tiếu lộ bàng.
Tiêu Hạ Khách

TRÂM CÚC

Nay cắm mai trồng bận suốt ngày,
Lầu gương nào phải ngắt về bầy,
Yêu hoa công tử thành đeo bệnh,
Ngông…
Ảnh đại diện

Dịch thơ văn Hồng Lâu Mộng

菊影
秋光疊疊復重重,
潛度偷移三徑中。
窗隔疏燈描遠近,
籬篩破月鎖玲瓏。
寒芳留照魂應駐,
霜印傳神夢也空。
珍重暗香休踏碎,
憑誰醉眼認朦朧。

Cúc ảnh
Thu quang điệp điệp phục trùng trùng,
Tiềm độ thâu di tam kính trung.
Song cách sơ đăng miêu viễn cận,
Ly si phá nguyệt toả linh lung.
Hàn phương lưu chiếu hồn ưng trú,
Sương ấn truyền thần mộng dã không.
Trân trọng ám hương hưu đạp toái,
Bằng thuỳ tuý nhãn nhận mông lung.
Chẩm Hà cựu hữu


Bóng cúc
Gương thu từng lớp ngất lưng trời,
Lẩn lút trong vườn dạo bước chơi.
Đèn vướng hàng song rời…
Ảnh đại diện

Dịch thơ văn Hồng Lâu Mộng

菊夢
籬畔秋酣一覺清,
和雲伴月不分明。
登仙非慕莊生蝶,
憶舊還尋陶令盟。
睡去依依隨雁斷,
驚回故故惱蛩鳴。
醒時幽怨同誰訴:
衰草寒煙無限情!

Cúc mộng

Ly bạn thu hàm nhất giác thanh,
Hoà vân bạn nguyệt bất phân minh.
Đăng tiên phi mộ trang sinh điệp,
Ức cựu hoàn tầm đào lệnh minh.
Thuỵ khứ y y tuỳ nhạn đoạn,
Kinh hồi cố cố não cung minh.
Tỉnh thì u oán đồng thuỳ tố:
Suy thảo hàn yên vô hạn tình!
Tiêu Tương phi tử - Lâm Đại Ngọc


Bên rào say giấc tiết thu trong,
Trăng đấy hay mây hãy đợi cùng.
Hoa bướm tiên nào màng Tất lại,
Nặng thề…
Ảnh đại diện

Dịch thơ văn Hồng Lâu Mộng

供菊
彈琴酌酒喜堪儔,
几案婷婷點綴幽。
隔坐香分三徑露,
拋書人對一枝秋。
霜清紙帳來新夢,
圃冷斜陽憶舊遊。
傲世也因同氣味,
春風桃李未淹留。

Cung cúc

Đàn cầm chước tửu hỉ kham trù,
Kỷ án đình đình điểm chuế u.
Cách toạ hương phân tam kính lộ,
Phao thư nhân đối nhất chi thu.
Sương thanh chỉ trướng lai tân mộng,
Phố lãnh tà dương ức cựu du.
Ngạo thế dã nhân đồng khí vị,
Xuân phong đào lý vị yêm lưu.
Chẩm Hà cựu hữu - Sử Tương Vân


Rượu ngọt đàn hay đón bạn hiền,
Lả lơi trên án bóng thuyền quyên.
Hương pha mùi móc người xa mấy,
Mắt ngắm…
Ảnh đại diện

Dịch thơ văn Hồng Lâu Mộng

種菊
攜鋤秋圃自移來, 籬畔庭前處處栽。
昨夜不期經雨活, 今朝猶喜帶霜開。
冷吟秋色詩千首, 醉酹寒香酒一杯。
泉溉泥封勤護惜; 好和井徑絕塵埃。
怡紅公子

CHỦNG CÚC
Huề sừ thu phố tự di lai, Ly bạn đình tiền xứ xứ tài.
Tạc dạ bất kỳ kinh vũ hoạt, Kim triêu do hỉ đới sương khai.
Lãnh ngâm thu sắc thi thiên thủ, Tuý lỗi hàn hương tửu nhất bôi.
Tuyền khái nê phong cần hộ tích; Hảo hoà tỉnh kính tuyệt trần ai
Di Hồng Công Tử

TRỒNG CÚC

Vườn thu cào sẵn khách dời chân,
Giồng khắp bên rào khắp dưới sân.
Nhờ được mưa đêm tươi vẻ lại,
Dính đầy sương sớm nở…
Ảnh đại diện

Dịch thơ văn Hồng Lâu Mộng

訪菊
閑趁霜晴試一游, 酒杯藥盞莫淹留。
霜前月下誰家種? 檻外籬邊何處秋?
蠟屐遠來情得得, 冷吟不盡興悠悠。
黃花若解憐詩客, 休負今朝掛杖頭。
怡紅公子

PHỎNG CÚC
Nhàn sấn sương tình thí nhất du, Tửu bôi dược trản mạc yêm lưu.
Sương tiền nguyệt hạ thuỳ gia chủng? Hạm ngoại ly biên hà xứ thu?
Lạp kịch viễn lai tình đắc đắc, Lãnh ngâm bất tận hứng du du.
Hoàng hoa nhược giải liên thi khách, Hưu phụ kim triêu quải trượng đầu.
Di Hồng Công Tử

THĂM CÚC

Gặp buổi sương tan hãy dạo chơi
Thôi đừng rượu thuốc đắm say hoài
Dưới trăng hoa nở chừng bao giống
Bên…
Ảnh đại diện

Dịch thơ văn Hồng Lâu Mộng

對菊
別圃移來貴比金, 一叢淺淡一叢深。
蕭疏籬畔科頭坐, 清冷香中抱膝吟。
數去更無君傲世, 看來惟有我知音!
秋光荏苒休辜負, 相對原宜惜寸陰。

Đối cúc
Biệt phố di lai quý tỷ kim, Nhất tùng thiển đạm nhất tùng thâm.
Tiêu sơ ly bạn khoa đầu toạ, Thanh lãnh hương trung bão tất ngâm.
Sổ khứ cánh vô quân ngạo thế, Khán lai duy hữu ngã tri âm!
Thu quang nhẫm nhiễm hưu cô phụ, Tương đối nguyên nghi tích thốn âm.
Chẩm Hà cựu hữu


Ngắm cúc
Trồng ở vườn riêng quí tựa vàng,
Khóm vàng khóm trắng đủ đôi hàng.
Bù đầu lẩn thẩn ngồi gần giậu,
Ôm gối nghêu ngao…
Ảnh đại diện

Dịch thơ văn Hồng Lâu Mộng

詠菊
無賴詩魔昏曉侵,
繞籬欹石自沉音。
毫端蘊秀臨霜寫,
口角噙香對月吟。
滿紙自憐題素怨,
片言誰解訴秋心?
一從陶令評章後,
千古高風說到今。
瀟湘妃子


VỊNH CÚC

Vô lại thi ma hôn hiểu xâm,
Nhiễu ly y thạch tự trầm âm.
Hào đoan uẩn tú lâm sương tả,
Khẩu giác cầm hương đối nguyệt ngâm.
Mãn chỉ tự liên đề tố oán,
Phiến ngôn thuỳ giải tố thu tâm?
Nhất tòng đào lệnh bình chương hậu,
Thiên cổ cao phong thuyết đáo kim.
Tiêu Tương phi tử

VỊNH CÚC

Sớm tối ma thơ lẩn quất hoài,
Quanh rào tựa đá khẽ ngâm chơi.
Sương kề ngọn bút thơ giàu tứ,
Trăng…
Ảnh đại diện

Dịch thơ văn Hồng Lâu Mộng

畫菊
詩餘戲筆不知狂,
豈是丹青費較量?
聚葉潑成千點墨,
攢花染出幾痕霜。
淡濃神會風前影,
跳脫秋生腕底香。
莫認東籬閑采掇,
黏屏聊以慰重陽。
蘅蕪君


HỌA CÚC

Thi dư hí bút bất tri cuồng,
Khởi thị đan thanh phí giảo lường?
Tụ diệp bát thành thiên điểm mặc,
Toàn hoa nhiễm xuất kỷ ngân sương.
Đạm nùng thần hội phong tiền ảnh,
Khiêu thoát thu sinh oản để hương.
Mạc nhận đông ly nhàn thái xuyết,
Niêm bình liêu dĩ uý trùng dương.
Hành Vu Quân


VẼ CÚC

Thơ rồi lại vẽ thực ngông cuồng,
Xanh đỏ lòng sao khéo vẩn vương?
Chụm lá vẩy ra nghìn giọt…

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):