Bầu chọn của Đế Hương:
1. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)
2. Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch)
3. Hồi hương ngẫu thư kỳ 1 (Hạ Tri Chương)

(Bài viết được gửi tự động)