Epitaph on an army of mercenaries

These, in the day when heaven was falling,
The hour when earth's foundations fled,
Follow'd their mercenary calling
And took their wages and are dead.

Their shoulders held the sky suspended;
They stood, and earth's foundations stay;
What God abandon'd, these defended,
And saved the sum of things for pay.

Dịch nghĩa:
Văn bia của một đội quân đánh thuê  

Trong một ngày khi thiên đường rơi xuống
Vào cái giờ mà nền trái đất biến mất
Họ đi theo tiếng gọi đánh thuê
Để nhận tiền lương và nhận lấy cái chết

Những đôi vai họ đã giữ bầu trời ở lại
Họ đứng đó, và nền trái đất còn nguyên
Những gì chúa bỏ quên, họ cố gắng bảo vệ
Để gìn giữ mọi thứ, để nhận lấy tiền công
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu