Nguyên tác:

Con sóng bạc đầu mang nỗi nhớ tận ngoài khơi
Trút vào cát - ngỡ muôn đời lòng vốn tịnh
Còn hạt cát gửi nỗi niềm thầm kín
Cho Dã tràng vùi những hố xa xăm...

(Từ Nguyễn, trích “Điều bí mật” - 9/10/08)


Bản dịch Tiếng Anh
(Quang Nguyen)

The white-crested waves bringing longing for shore from distant seas,
Pour it onto the sand - which has long been deemed to be eternally still.
And grains of sand send their secret feelings
To sand crabs which, in turn, bury them in their sealed holes...


---------------
27/11/2020
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"