https://tuyen10468.files.wordpress.com/2015/08/haiku.jpg


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.