Mải đi chúc ở những đâu
Bây giờ sót cháu mới rầu làm sao
Cháu tha cho chú đi nào
Hứa cùng cháu gái năm sau chúc bù.


Hihi, mới lại tại 8/3 chú phải xay lúa, giã gạo, nấu cơm cho cô nên quên mất

Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn