Dịch thơ:

Đoản đình soi bóng liễu xanh xanh

Muôn thuở chốn này đã lưu danh

Trăng bạc còn hoen sầu Tư Mã

Sông nghẹn ngào đau với khúc hành

Lầu canh phủ thấp bóng tà dương

Hoàng hôn thuyền đượm khói giăng mành

Trời xa chung mối sầu kim cổ

Bùi ngùi mỗi bận đọc ca hành

VQHV

May 28,2009
Bạn Trác Văn Quân dịch bài này thất niêm hết cả, nên xem lại.
Du ư nghệ