Cũng có khi một chiếc đứt và một chiếc vẫn còn dùng được
Cũng có người lấy một chiếc ấy với một chiếc vẫn còn dùng được khác
Cũng có khi đôi dép đứt một chiếc trái để một đôi khác đứt đi chiếc phải
Cũng có những người không phải sẽ mua được ngay dù chỉ là một đôi dép mới