Bao nhiêu năm trôi qua
Vẫn cứ thế thôi mà.
Vẫn không tiền, không gái.
Đời này lấy đâu ra.

Trộm cắp được bao nhiêu
Xoay xở cũng khá nhiều
Lẽ ra tích một mớ
Ta lại uống mất tiêu.

Cắm dùi không tấc đất,
Nhất bộ khoác trên người,
Không bạn bè chiến hữu
Lấy đâu ra trên đời.

Rượu đủ cho ba đứa
Cùng với một bộ bài.
Đời này coi như bỏ
Chẳng kể gì tương lai.