tình yêu như áng mây chiều
tìm trong nỗi nhớ những đều đê mê
tình yêu như những thôn quê
bập bùng ngọn lửa cháy thiêu nỗi lòng