Hình ảnh mùa đông Hà Nội

http://dantri.com.vn/xa-h...-luc-2016012506222375.htm