Mẹ già Nam Việt phơ đầu bạc,
Vợ ốm Bắc Yên đợi bóng tà.
Mưa chướng mây mù, Giao Chỉ khách,
Mộng hồn chung một, xứ chia ba.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.