"Con thảng thốt nhận ra
Cái ngày không còn mẹ"
Chao ôi! sao mà sợ đến thế. Dẫu biết rằng "Sinh Lão Bệnh Tử" là một quy luật của tự nhiên nhưng giật mình thấy mẹ đã còm cõi, nỗi sợ không còn mẹ đã chợt ẩn hiện trong tôi.