vẫn là em, chua tranh chát khế
nồng như ớt, mặn như muối bể.
hay bác ạ. lâu lâu mới có bài hay để đọc