Nàng ngộ.Ô hay nàng mới ngộ ghê
Rõ hai là một còn rê nỗi lòng
Nửa em anh cất tim hồng
Nửa kia em giữ còn hòng nuôi con
Nửa anh em khoá môi son
Nửa kia anh giữ giữa hòn thơ non
Nhớ anh thì cứ ôm con
Còn anh nhớ vợ vật hòn thơ ra
Yêu yêu nhớ nhớ mình ta.Dã Tràng Cát