11.00
1 bài thơ
Tạo ngày 15/06/2018 08:51 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Gói mây trong áo (NXB Trẻ, 2003).