Đừng dùng roi dạy chó
Đừng mắng và trêu nó

Chó được dạy bằng roi
Sẽ là con chó tồi

Đánh nó xong, thử gọi
Nó sẽ không còn tới

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)