Sông dài chỗ cạn chỗ sâu
Lòng người cũng có lúc sầu lúc vui.