Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (149)
Đăng ngày 02/03/2017 15:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 17/09/2017 14:32, số lượt xem: 255

Chơi rấn mã chồm dậy lốc phong
Ngợi ngâm hoài tướng lệnh hoan phòng
Bơi thuyền vượt chốt len hào chống
Với lửa thiêu thù đoạt cửa xông
Khơi tượng rịt ràng ngăn địch xổng
Tới quân dồn dập chiến xa thòng
Ngời toang pháo giã đầu vươn ngỏng
Lơi sỹ toáng vào dúi thẳng boong

Boong thẳng dúi vào toáng sỹ lơi
Ngỏng vươn đầu giã pháo choang ngời
Thòng xa chiến dập dồn quân tới
Xổng địch ngăn ràng rịt tượng khơi
Xông cửa đoạt thù thiêu lửa với
Chống hào len chốt vượt thuyền bơi
Phòng hoan lệnh tướng hoài ngâm ngợi
Phong lốc dậy chồm mã rấn chơi

Thuận nghịch độc - Bát đồng âm