Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (105)
Đăng ngày 05/08/2017 22:19, số lượt xem: 170

1
Tê đời xót phận tủi dòng châu
Chẳng nữa người ơi lệ úa trầu
Cứ tưởng tao phùng nên cuộc ngẫu
Ai dè bội phản đắng hồn sâu
Vì sao bạc bẽo tèm lem khẩu
Đến nổi tàn hoang rũ rượi màu
Đã vậy thôi đừng chung lửa nấu
Chi nào lỡ vận nát tình câu

2
Vướng bận câu tình ảo huyễn đong
Giờ đây lặng lẽ chốn cô phòng
Mù sương nẻo ái triền miên đọng
Nám cõi hương nguyền mệt mỏi đong
Vẫn tưởng muôn đời ran sắc lộng
Nào hay mấy bữa tịt mơ nồng
Còn đâu chút nghĩa mà hy vọng
Khúc khuỷu canh đời giã biệt mong

3
Canh đời khúc khuỷu biệt Tầm Dương
Tất cả lòng ơi rã mộng thường
Gối chiếc dâng hờn đau tẻ phượng
Chăn chùng trỗi hận ngút tàn hương
Cầm bao kỷ niệm tung ngàn hướng
Tiễn khúc tào khang bỏ vệ đường
Trả lại ân tình chi nữa vướng
Trăng thề quá vãng lặng niềm vương

Ngũ độ thanh – Ô thước – Bát đồng âm