Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 26/03/2016 06:34, số lượt xem: 300

Ma đỏ vùi thây chốn vô gián,
Bị diệt tận đến cả thần hình,
Ai mà nghe nó thì nguy hiểm,
Vô thần vũ trụ bất dung thân.

21-3-2016