Có người đeo kính
Thấy con kiến to bằng quả na

Và có người nhìn bằng mắt thường
Thấy trái đất nhỏ như hạt táo

Những quả na biết bò
Và bóng người trên hạt táo

Chúng ta đi về đâu?