Đứa chơi đáo đứa nhảy vòng
tôi không chơi đáo vì không có tiền

Có tiền tôi cũng không chơi
vì tôi không muốn bạn tôi mất tiền

Tôi vui tôi ngắm tôi nhìn
con sông có bóng con thuyền thả câu.

meo meo (='.'=)